tel: 605-254-434

e-mail: rowifol@gmail.com 

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO rowifol.pl

z dnia 20.08.2017r

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego rowifol.pl;
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod rowifol.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą sklepu internetowego rowifol.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 8. Ustawa o prawach konsumenta, - ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem rowifol.pl .

2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3 Sklep internetowy, działający pod adresem rowifol.pl  prowadzony jest przez Mariusz Rowińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ROWI-FOL Mariusz Rowiński wpisaną  do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. Adres siedziby wykonywania działalności i adres do korespondencji; ul. Krakowska 321B, 32-091 Michałowice, NIP;  PL8881895572, REGON 363300301, adres poczty elektronicznej: biuro@rowifol.pl

2.4 Niniejszy Regulamin określa:

 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5 Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej Java Script lub
 2. inną przeglądarką internetową typu: Firefox, Chrome, Safari, …,
 3. minimalna rozdzielczość ekranu [1024] x [768] pikseli.

2.6 W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ROWI-FOL zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu rowifol.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9 Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1 Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4 ROWI-FOL może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez ROWI-FOL za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię ROWI-FOL.

3.5 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody ROWI-FOL.

3.6 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7 Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla ROWI-FOL,
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

4.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową rowifol.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. przedmiotu zamówienia,
 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów,
 3. wybranej metody płatności,
 4. wybranego sposobu dostawy,
 5. czasu dostawy,

4.5 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ROWI-FOL Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

5.1 Dostawa Towarów jest ograniczona do krajów europejskich wraz z Turcją oraz do krajów po za europejskich, do Państw nienależących do Unii Europejskiej, ale będące stroną układów i porozumień z UE, Ukraina, Białoruś, Rosja i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:

- Firmy kurierskiej DPD

- Paczkomaty InPost

- Odbiór osobisty: możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym magazynie: ROWI-FOL Ul. Krakowska 321B, 32-091 Michałowice. Odbiór osobisty prosimy uprzedzać powiadamiając nas telefonicznie.

Koszty dostawy wynoszą:

- PRZESYŁKA KURIERSKA "DPD"

Przedpłacona : 12 PLN,  Płatność przy odbiorze : 18 PLN,

- PACZKOMATY INPOST

Przedpłacona: 10 PLN, Płatność przy odbiorze 15zł.

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia

5.3 Towar jest wysyłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.  Przeważnie 24h od momentu złożenia zamówienia przez konsumenta, ale maksymalnie do 3 dni roboczych od momentu księgowania zapłaty. Jednak w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych zastrzegamy sobie prawo do wysyłki towaru w ciągu 5 dni roboczych. Zamówienia realizujemy od poniedziałku do piątku. Nie wysyłamy paczek w soboty, niedziele oraz święta. Kurierzy nie pracują w weekend.

5.4 Przewidywany termin realizacji dostawy według przewoźników:

 1. Przesyłki krajowe

- za pośrednictwem firmy kurierskiej czas dostawy 2-3 dni robocze

- za pośrednictwem firmy InPost - dostawa do paczkomatów 2-3 dni robocze

5.5 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu rowifol.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 1. przelewem na numer konta bankowego 90 1140 2004 0000  3702 5676 0213,
 2. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Tpay.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://tpay.com/,
 3. rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Tpay.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:Tpay.com – spółka Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna (dawniej Brachia Sp. J.) z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.848.500,00 zł w całości opłacony, NIP: 7773061579,
 4. za pobraniem (płatność przy odbiorze).

6.3 Termin płatności:
W przypadku wyboru przez Klienta, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, nie później jednak niż na jeden dzień przed terminem szkolenia składającego się na Produkt.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1 Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres biuro@rowifol.pl  podany w niniejszym Regulaminie.

7.2 Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

ROWI-FOL Mariusz Rowiński,

Ul. Krakowska 321B

32-091 Michałowice

7.4 Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.5 Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. ROWI-FOL jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@rowifol.pl. ROWI-FOL zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1 ROWI-FOL podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ROWI-FOL o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Krakowska 321B, 32-091 Michałowice, mailowo pod adres biuro@rowifol.pl  lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5 ROWI-FOL zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Przetwarzanie danych osobowych

10.1 Podane przez Klientów będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) dane osobowe, Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10.2 Klienci mogą przeglądać rowifol.pl oraz zamieszczone w nim oferty bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

10.3 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji, w tym w procesie dokonywania zakupów w sklepie internetowym rowifol.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez ROWI-FOL usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym rowifol.pl.

10.4 ROWI-FOL przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym rowifol.pl a w przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody także w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

10.5 Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez ROWI-FOL reguluje Polityka Ochrony Prywatności stanowiąca Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

XI. Postanowienia końcowe

11.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ROWI-FOL a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ROWI-FOL a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ROWI-FOL.

11.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

Polityka Ochrony Prywatności

1. ROWI-FOL przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. ROWI-FOL z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności ROWI-FOL zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. ROWI-FOL sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem rowifol.pl

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w rowifol.pl jest ROWI-FOL Mariusz Rowiński z siedzibą w Michałowicach, ul Krakowska 321B, 32-091, NIP: 8881895572

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością rowifol.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach rowifol.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

5. Klienci mogą przeglądać asortymentu sklep internetowego rowifol.pl bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

6. Dane osobowe podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do celów kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w rowifol.pl, do rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji, do obsługi zwrotów produktów oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

7. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych w tym w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Moje Konto”. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej Newsletter rowifol.pl

8. Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych w tym z otrzymywania Newslettera rowifol.pl poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje konto"

9. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, ROWI-FOL może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych. W celu obsługi procesu realizacji umowy ROWI-FOL może udostępniać zebrane dane następującym podmiotom: firmom kurierskim, operatorom systemów płatności, instytucjom finansowym oferującym zakup produktu w systemie ratalnym, firmom obsługującym naprawy produktów z tytułu rękojmi, gwarancji, firmom prowadzącym w imieniu i na zlecenie ROWI-FOL ankiety konsumenckie badające poziom satysfakcji klientów, ich zwyczajów zakupowych.

10. W przypadku uzyskania przez ROWI-FOL wiadomości o korzystaniu przez Klienta z rowifol.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, rowifol.pl może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

11. ROWI-FOL zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy ROWI-FOL zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez ROWI-FOL innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

12. ROWI-FOL zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Dane osobowe podane przez Klienta, w zakładce „Moje Konto” odnośnik „Dane Osobowe” Klient może samodzielnie edytować i usuwać. ROWI-FOL zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa § 7 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa.

13. ROWI-FOL wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

14. ROWI-FOL stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z rowifol.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z rowifol.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.